ملات ضد اسید FEM – 432

ملات ضد اسید FEM – 432 از محلول سيليكات پتاسيم و پودر ضداسيد بر پايه سيليكا توليد و ارائه مي‌گردد. در ساختار اين پوشش از نوعي عامل شيميايي استفاده گرديده كه پس از تركيب دو جزء پودر و محلول، واكنش شيميايي مناسبي صورت پذيرفته و محصولي با خصوصيات بسيار مناسب شيميايي و همچنين خصوصيات خوب […]

ملات ضد اسید FEM – 431

محصول FCM – 234 یک محصول پودری شامل سیمان ، سنگدانه مناسب ، مواد روانساز بتن و مواد منبسط کننده بوده و به منظور پر کردن منافذ و درزهای تا ضخامت 10 سانتی متر مورد مصرف قرار میگیرد که باید کاملا پر شده و بدون هیچگونه حفره ای باشند . این محصول علاوه بر خاصیت […]