کفپوشهای آنتی داست اپوکسی

کفپوشهای آنتی داست اپوکسی جهت روكش سطوح صنعتي كه عدم وجود گرد و غبار در سطح بسيار حائز اهميت بوده و نیز روكش سطوح بهداشتي كه عدم وجود درز و خلل و فرج و امكان گندزدائي وضدعفوني كردن صددرصد سطوح بسيار حائز اهميت بوده و همچنین روكش سطوح صنعتي كه در مجاورت جريانهاي الكتريكي قرارداشته […]